+370 656 88588 Pr - Pn : 08.00 - 18.00

Taisyklės

ELEKTRONINĖS PREKYBOS TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos.
1.1. Šios prekių / paslaugų pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes / paslaugas el. parduotuvėje.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
1.3. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:
1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.3.3. juridiniai asmenys;
1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
1.4. Pardavėjas, patvirtindamas taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1.3. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes / paslaugas el. parduotuvėje.
1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių / paslaugų krepšelį, susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“ (žr. 5 punktą „Prekių / Paslaugų užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai“).
1.6. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma el. parduotuvėje.
2. Asmens duomenų apsauga.
2.1. Užsisakyti prekes / paslaugas el. parduotuvėje Pirkėjas gali užsiregistruodamas šioje el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;
2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes / paslaugas, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis.
2.3. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių / paslaugų pardavimo el. parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
2.4. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes / paslaugas, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.
3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes / paslaugas el. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių / paslaugų pirkimo – pardavimo sutarties su el. parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę / paslaugą ir jos užsakymo numerį), jeigu prekė / paslauga neatitinka el. parduotuvėje pateikto prekės / paslaugos aprašymo (yra nekokybiška) ne vėliau kaip per 14 darbo dienų.
3.3. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.
4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.
4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.
5. Prekių / Paslaugų užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.
5.1. El. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.
5.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą.
5.3. Prekių / Paslaugų kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.
5.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes / paslaugas naudojantis internetinės bankininkystės sistema (Paysera).
5.5. Tik gavus apmokėjimą už prekes / paslaugas pradedamas formuoti užsakymas ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo / paslaugų suteikimo terminas.
6. Prekių / Paslaugų kokybės, garantijos.
6.1. Kiekvienos el. parduotuvėje parduodamos prekės / paslaugos duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės / paslaugos esančiame prekės aprašyme.
6.2. Pardavėjas tam tikroms prekių / paslaugų rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos tokių prekių / paslaugų aprašymuose.
6.3. Pardavėjui tam tikroms prekių / paslaugų rūšims nesuteikus kokybės garantijos, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.
7. Prekių / paslaugų grąžinimas ir keitimas.
7.1. Norėdamas grąžinti prekes / paslaugas, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo / paslaugos suteikimo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės / paslaugos pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.
Nutraukiant sutartį, pardavėjas įsipareigoja grąžinti pirkėjo įmokėtą sumą (nekokybiška preke / paslauga laikoma el. parduotuvėje prekės / paslaugos aprašymo neatitinkanti prekė / paslauga). Prekės / paslaugos grąžinimą tokiu atveju organizuoja pardavėjas. Esant bendram pardavėjo ir pirkėjo susitarimui, nekokybiška prekė / paslauga gali būti pakeista į kokybišką.
8. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė.
8.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
8.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve.
8.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laikome Pirkėju.
8.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
8.5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
8.6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.
9. Baigiamosios nuostatos.
9.1. Šios prekių / paslaugų pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
9.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.